00

FURNIBAY INTERNETO PARDUOTUVĖS PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.furnibay.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – www.furnibay.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – www.furnibay.lt, UAB „Furnibay“, juridinio asmens kodas 304540071, adresas P. Vileišio g. 29-67, LT-10203 Vilnius, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įmonė.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.4. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo Taisyklės.

BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs langelį varnele ,,perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Pirkėją ir Pardavėją UAB „Furnibay” (toliau – Šalys) įpareigojantis teisinis dokumentas, nustatantis Šalių teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Šalių atsakomybę ir kitas nuostatas, susijusias su prekių pirkimu ir pardavimu www.furnibay.lt internetinėje parduotuvėje.

2.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar/ ir papildyti Taisykles, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų.

2.4. Internetinėje parduotuvėje www.furnibay.lt turi teisę pirkti prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos Pirkėjai, kurie yra:

2.4.1. Veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys, t.y. asmenys, kurių veiksnumo neapribojo teismas;

2.4.2. Juridiniai asmenys;

2.4.3. Visų aukščiau išvardytų asmenų įgaliotasis atstovas.

2.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.furnibay.lt.

2.6. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma Lietuvos Respublikoje.

PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas perka prekes Internetinėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui raštu (el. paštu info@furnibay.lt, nurodant norimą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 d. nuo prekės pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 straipsniu „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“.

3.4. Pirkėjas gali naudotis teise atsisakyti pirkimo/ pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei laikėsi šių sąlygų:

 • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui galima tik perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas);
 • Prekė nebuvo surinkta ar bandyta surinkti ir liko originalioje tvarkingoje pakuotėje. Kokybiškųsurinktų arba bandytų rinkti baldų grąžinti negalima;
 • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (nepaveikta cheminėmis medžiagomis, vandeniu);
 • Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
 • Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba, grąžinus prekę Pardavėjui, grąžinti už prekę sumokėtus pinigus;
 • Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 ir 6.228 11 straipsnių numatyta tvarka.
 • Tinkamos kokybės prekes Pirkėjas grąžina savo sąskaita.
 • Pirkėjas, gražindamas kokybišką prekę, turi pateikti prekės įsigijimo dokumentą.
 • Už grąžintą kokybišką prekę sumokėtą sumą Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 14 dienų, nebent susitarta kitaip.

3.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir/ ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti savo registracijos duomenis ir (ar) Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

4.4. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo jas kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją (el. paštu info@furnibay.lt arba telefonu, nurodytu Internetinėje svetainėje) apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

4.5. Gavęs prekę, Pirkėjas privalo patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją el. paštu info@furnibay.lt arba telefonu, nurodytu Internetinėje svetainėje, apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu. Kurjeriui pristačius prekes, Pirkėjas privalo jas patikrinti prie kurjerio, kad įsitikintų, jog prekės pristatytos nesugadintos/ nesudaužytos. Jei prekės pristatytos sugadintos, kurjeris privalo pažymėti defektą ir/ ar surašyti aktą.

4.6. Pirkėjas privalo apmokėti kokybiškos prekės grąžinimo išlaidas. Kai prekė grąžinama dėl kokybės trūkumo, prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, keisti Internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Internetinės parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių. Apie laikiną ar nuolatinį Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą Pardavėjas informuoja pranešimu Internetinės parduotuvės puslapyje ir (ar) pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose. Jei bendrovė laikinai sustabdys arba iš viso nutrauks elektroninės parduotuvės veiklą, tuos Pirkėjus, kurie jau yra pateikę užsakymus, tačiau dar nėra jų gavę, Pardavėjas informuos pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose, arba atskiru pranešimu kiekvienam, pranešdamas apie pateiktų užsakymų tolimesnį vykdymo procesą.

5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti, taisyti Pirkimo pardavimo Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus Pirkėjai bus informuojami prisijungus prie paskyros po naujos Taisyklių redakcijos įsigaliojimo.

PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.furnibay.lt, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal Internetinėje parduotuvėje pateiktas Taisykles.

7.2. Detalesnį konkrečios prekės aprašymą bei jos įsigijimo sąlygas, Pirkėjas gali peržiūrėti paspaudęs ant prekės pavadinimo ir (ar) paveikslėlio. Kai kurių prekių kiekis yra ribotas, apie tai Pirkėjas informuojamas prekių aprašyme. Todėl, esant tokiai informacijai, Pardavėjas prašo, prieš užsakant prekę, susisiekti su Pardavėju. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesusisieks su Pardavėju dėl tikslesnės informacijos bei užsakys prekę ir Pardavėjas jos neturės ar prekių likutis bus nepakankamas, susidariusi situacija sprendžiama kaip numatyta Pirkimo pardavimo taisyklių 6.3. punkte.

7.3. Norėdamas įsigyti prekes Pirkėjas atlieka užsakymą Internetinėje parduotuvėje, pagal užsakymo lange pateikiamas instrukcijas. Registruotas Pirkėjas prekių išsirinkimo ir (ar) užsakymo procedūrą gali atlikti prisijungęs prie savo paskyros Internetinėje parduotuvėje.

7.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, nuo Užsakymo patvirtinimo momento, t.y. kai įvykdomos visos šios sąlygos: (i) Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, sekdamas Pardavėjo nurodytas instrukcijas, (ii) Pirkėjas nurodo informaciją apie prekių pristatymą, (iii) Pirkėjas atlieka išankstinį apmokėjimą ir Pardavėjas gauna tokį mokėjimą, (iv) Pardavėjas pranešimu patvirtina, kad Pirkėjo užsakymas priimtas.

7.5. Sutartis laikoma sudaryta tik dėl Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kurių pardavimą Pardavėjas patvirtino. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai prekės perduodamos Pirkėjui Pirkimo pardavimo Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.6. Prekių pristatymo terminas yra skirtingas ir nurodytas Internetinėje svetainėje prie kiekvienos prekės aprašymo. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo sumokėjimo už prekę dienos.

7.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Prekių pristatymo išlaidos nurodomos prie kiekvienos Prekės atskirai. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.2. Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią prekę, apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad Pardavėjo prekė būtų pakeista kita panašia preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8.3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

8.3.1. naudodamas bankinį pavedimą – tai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti šešiaženklį užsakymo numerį. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;

8.4. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.3.1 punkte numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Mokėjimas laikomas gautu nuo pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.

LIZINGO SUTARTIES SUDARYMAS

9.1. Pirkėjas gali sumokėti už prekes 8.3.2. punkte nurodytu būdu tik sudaręs lizingo sutartį.

9.2. Lizingo sutartį su Pardavėju gali sudaryti tik Pirkėjai, kurie yra:

9.2.1. veiksnūs 21 – 73 metų amžiaus fiziniai asmenys;

9.2.2. Lietuvos Respublikos piliečiai;

9.2.3. turi ne mažesnes nei 200 (du šimtai) Eur pastovias grynąsias mėnesio pajamas.

9.3. Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti lizingo sutartį, kurios suma yra 50 (penkiasdešimt) – 15.000 (penkiolika tūkstančių) Eur. Sudarytoje sutartyje gali būti numatyta Pirkėjo pareiga sumokėti avansą.

9.4. Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti lizingo sutartį, kurios grąžinimo terminas yra 6 (šeši) – 60 (šešiasdešimt) mėnesių.

9.5. Pirkėjas, norėdamas sudaryti lizingo sutartį, privalo Pardavėjui pateikti šiuos dokumentus:

9.5.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą);

9.5.2. tarnybinį pažymėjimą, jeigu asmuo yra statutinis valstybės tarnautojas;

9.5.3. pensininko pažymėjimą, jeigu asmuo yra pensininkas, gaunantis pareigūnų, karių arba teisėjų valstybinę pensiją.

9.6. Pardavėjas, patvirtinęs Pirkėjo užsakymą, susisiekia su Pirkėju telefonu ir susitaria dėl konkrečių lizingo sutarties sąlygų.

9.7. Pirkėjas, sudaręs lizingo sutartį, turi teisę išsimokėti anksčiau nei numatyta sutartyje. Už šios teisės įgyvendinimą nėra taikomi papildomi mokesčiai.

PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS IR DOVANŲ KUPONAI

10.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų atlikimo sudarytoms Pirkimo – pardavimo sutartims. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje, taip pat ji gali būti pateikiam kituose Internetinės parduotuvės informacijos sklaidos kanaluose.

10.3. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami.

10.4. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą.

10.5. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

10.6. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ir (arba) turimus dovanų čekius.

PREKIŲ PRISTATYMAS

11.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo užsakymo paraiškoje nurodyti:

11.1.1. prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;

11.1.2. pasirinktą pašto paslaugų teikėjo skyrių arba terminalą, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų (pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų);

11.1.3. pageidavimą prekes atsiimti Pardavėjo baldų salone FURNIBAY, esančiu adresu Smolensko g. 10B, Vilnius.

11.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

11.3. Esant poreikiui, t. y. norint užtikrinti Pirkėjui savalaikį prekių pristatymą, Pardavėjas gali įpareigoti savo verslo partnerį pristatyti prekes tiesiogiai Pirkėjui.

11.4. Kiekvienos Prekės pristatymo terminas skirtingas ir nurodytas Prekės aprašyme. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kai prekių pristatymo terminas vėluoja, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. Esant Prekių pristatymo termino vėlavimui, Pirkėjas turi teisę pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes. Jeigu Pardavėjas nepristato daiktų per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Jeigu Pardavėjas atsisakė pristatyti daiktus arba jeigu pristatymas per sutartyje nustatytą terminą turi esminės reikšmės, atsižvelgiant į visas su sutarties sudarymu susijusias aplinkybes, arba jeigu prieš sutarties sudarymą Pirkėjas pranešė Pardavėjui, kad daiktų pristatymas per sutartyje nustatytą terminą turi esminės reikšmės, šiais atvejais Pardavėjui nepristačius daiktų per sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę nedelsdamas vienašališkai nutraukti sutartį.

11.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

11.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama kuomet Pirkėjas pasirašo kurjeriui elektroniniame siuntų žymėjimo prietaise, priėmimo faktas užfiksuojamas kurjerių, Lietuvos duomenų bazėje.

11.7. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente arba elektroniniame kurjerio siuntų skeneryje bei dalyvaujant kurjeriui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pasirašius be pastabų laikoma, jog perduota siunta yra be defektų ir jokios pretenzijos dėl kurjerio paslaugų nepriimamos. Jeigu pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, prašome mus informuoti (vėliausiai per 24 valandas nuo gavimo momento) el. paštu info@furnibay.lt apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

11.8. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčiai, pristatymo sąlygos pateikiamos adresu www.furnibay.lt. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas, Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.

11.9. Prekių pristatymo (transportavimo) metu Pirkėjui gali būti teikiamos papildomos paslaugos. Prekių krovos darbai yra vykdomi prekes pristatant tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Alytuje nuo 14 (keturioliktos) valandos. Krovos darbų ir sunkių prekių užnešimo paslaugų kainos pateikiamos adresu www.furnibay.lt, suformuojant užsakymą.

11.10. Prekės pristatomos tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

12.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.furnibay.lt.

12.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje svetainėje parduodamos prekės savo dydžiu, forma ir spalva gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

12.3. Pardavėjas arba gamintojas gali suteikti papildomą prekės kokybės garantiją. Konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ar tokią prekės garantiją patvirtinančiame dokumente. Papildomos garantijos suteikimas nekeičia įstatyminės prekių garantijos sąlygų ir galiojimo.

12.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas arba gamintojas prekėms papildomos prekių kokybės garantijos nesuteikia, Pirkėjo įsigytai prekei yra taikoma teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija ir jos galiojimo terminai.

12.5. Konkrečios prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis yra nurodomas prekių aprašymuose.

12.6. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

12.7. Iš garantinio aptarnavimo centro ir (ar) Pardavėjo neatsiimtos, garantiniam aptarnavimui perdotuotos, prekės yra saugomos 3 (tris) mėnesius. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo pranešimo Pirkėjui jo nurodytais kontaktais (telefonu, el. pašto adresu ar pan.) apie tai, kad Pirkėjas gali atsiimti prekę iš garantinio aptarnavimo centro ar Pardavėjo dienos, nepaisant to, kiek kartu per šį 3 (trijų) mėnesių laikotarpį, Pardavėjas ir (ar) garantinio aptarnavimo centras bandė susisiekti su Pirkėju. Pasibaigus šiam terminui Pardavėjas jam žinomu el. pašto adresu (jei el. pašo adresas nežinomas – telefonu) įspėja Pirkėją apie jo pareigą atsiimti Prekę ir nustato papildomą, ne ilgesnį kaip 14 (keturiolika) dienų terminą, prekės atsiėmimui. Per numatytą papildomą terminą Pirkėjui neatsiėmus prekės jos atsiimti, pardavėjas turi teisę prekės nebesaugoti. Prekė perduodama įmonei, kuri surenka panaudotą elektros ir elektronikos įrangą bei buitinę techniką ar kitus daiktus. Tokiu atveju Pardavėjas nėra atsakingas už neatsiimtoje prekėje likusią Pirkėjo informaciją ir kitus dėl tokio prekės sunaikinimo patirtus Pirkėjo nuostolius.

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

13.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais ir sąlygomis.

13.2. Netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas

13.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

13.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo nuožiūra pareikšti vieną iš šių reikalavimų:

13.2.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

13.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

13.2.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

13.2.2.4. grąžinti už prekę sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

13.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 13.2.2. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 13.2.2. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 13.2.2. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės reikalauti pinigų grąžinimo, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

13.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

13.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje nurodytu kontaktu arba Internetinės svetainės el. paštu info@furnibay.lt. Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

13.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

13.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą Pardavėjui el. paštu info@furnibay.lt ir išdėstyti savo pasirinktą reikalavimą.

13.2.4.4. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę.

13.2.4.5. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 13.4. punktu.

13.2.4.6. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

13.2.4.7. Pirkėjui grąžinant nekokybiškas ir (ar) trūkumų turinčias prekes prašome prekę grąžinti, originalioje ar kitoje tvarkingoje pakuotėje, taip kad ją būtų patogu priimti, taip pat prekę grąžinti su visomis Pirkėjo gautomis komplektinėmis dalimis.

13.2.4.8. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

13.2.4.9. Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms. Esant neatitikimui tarp šių Taisyklių ir atitinkamo Pardavėjo taikomų taisyklių, pirmenybė teikiama šioms Taisyklėms.

13.3. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

13.3.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai el. paštu info@furnibay.lt arba paskambinęs Internetinėje svetainėje nurodytu telefono numeriu. Gavusi informaciją apie pristatytas ne tas prekes, Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

13.3.2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 13.4. punkte.

13.4. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

13.4.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas.

13.4.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

13.4.3. Jei Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 13.4.1. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

13.4.4. Pirkėjas, pasinaudojęs Taisyklių 13.1-13.3 punktuose numatytomis teisėmis, turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

13.4.5. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas Pardavėjui į Internetinės svetainės parduotuvę, esančią adresu Smolensko g. 10B, Vilniuje arba grąžindamas per kurjerius. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju per Internetinę svetainę atskirai suderina telefonu arba el. paštu info@furnibay.lt arba Pirkėjas jas pats pristato tiesiogiai Pardavėjui.

13.4.6. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 13.2-13.3 ir 13.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

13.4.7. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

13.4.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra perduotos Pardavėjui ir nėra Pardavėjo patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 13.4.1. punktui.

13.5. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

13.5.1. Pirkėjas – fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.

13.5.1. Pirkėjas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistos, visų pirma turi kreiptis į Pardavėją ir tik Pardavėjui netenkinus ar iš dalies tenkinus Pirkėjo reikalavimą, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą.

 • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui galima tik perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas);

13.5.2. Pirkėjas, teise atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų, negali pasinaudoti jei yra sudaręs bent vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

Viena iš išimčių – jeigu prekės yra pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms.

13.5.3. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

13.5.4. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą, pateikdamas raštu aiškų raštišką pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@furnibay.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

13.5.5. Prekės turi būti grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

13.5.6. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

13.5.7. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

13.5.8. Pardavėjas gali sulaikyti Pirkėjui jo sumokėtų sumų grąžinimą tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

13.5.9. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Pirkėjo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnį.

ATSAKOMYBĖ

14.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

14.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.

14.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.

14.5. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams.

15.2. Pardavėjas pasilieka teisę, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus, keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles. Iki Taisyklių pakeitimo pateikti užsakymai bus vykdomi pagal jų sudarymo metu galiojusias Taisykles.

15.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

15.4. Pirkėjas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Pardavėjo veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Pardavėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@furnibay.lt.

PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KOKYBĖS GARANTIJOS SĄLYGOS JURIDINIAMS ASMENIMS (VERSLININKAMS)

DĖMESIO, juridiniams asmenims visoms prekėms suteikiama 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis.

Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Jei kyla abejonių dėl nurodyto produkto, kreipkitės į pardavimų vadybininką prieš įsigyjant prekę. Prekė laikoma kokybiška, jie ji atitinka Internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.

Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Norėdami išvengti nesusipratimų, siūlome atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra. Garantija galioja tik tada, jei Pirkėjas Pardavėjui pateikia prekės įsigijimo kvitą, sąskaitą, kitą pirkimo – pardavimo dokumentą, ar kitą dokumentą, patvirtinanti prekės įsigijimą iš Pardavėjo.

Kokybiškos ir užsakymą atitinkančios prekės negali būti gražinamos ir nėra keičiamos. Teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma. Nekokybiškos prekės visų pirma turi būti pateikiamos Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisams ir tik nustačius, kad prekių negalima sutaisyti, jos yra keičiamos kitomis ir (ar) grąžinamos.

Prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas. Pinigų už prekę grąžinimo atveju, nėra grąžinamos už prekės pristatymą sumokėtos sumos. Pinigai už prekę pirkėjui grąžinami tik po to, kai prekė faktiškai grąžinama Pardavėjui.

Prekių kokybei ir garantiniam terminui yra taikomos Civilinio kodekso 6.333 ir 6.335 straipsnių nuostatos. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami Pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

INFORMACIJA VARTOTOJAMS APIE DAIKTŲ ŽUVIMO AR SUGEDIMO RIZIKOS PERĖJIMĄ VARTOTOJUI

Civilinio kodekso 6.3591 straipsnyje, reglamentuojančiame rizikos perdavimą, nurodyta, kad tais atvejais, kai vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir pardavėjas išsiunčia daiktus pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko pirkėjas, o pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva97/7/EB (toliau – Direktyva) 20 straipsnyje nurodyta, jog sutarčių, pagal kurias prekiautojas išsiunčia prekes vartotojui, atveju prekių praradimo ar gedimo rizika perduodama vartotojui, kai jis ar jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgyja prekes. Kai prekės perduodamos vežėjui, rizika pereina vartotojui, jei vartotojas pavedė vežėjui gabenti prekes, o prekiautojas nesuteikė galimybės pasirinkti tokio pristatymo būdo.