00

FURNIBAY INTERNETA VEIKALA IEGĀDES NOTEIKUMI

DEFINĪCIJAS

1.1. Pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) - šie distances pirkšanas un pārdošanas līgumi, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, piegādes un atgriešanas kārtību, atbildību puses un citi Noteikumi, kas saistīti ar pārdošanu www.furnibay.lt interneta veikalā.

1.2. Interneta veikals – interneta vietnē www.furnibay.lt izvietots elektroniskais veikals, kurā Pircējs, reģistrējies un nereģistrējies Interneta veikala sistēmā, var iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces.

1.3. Pārdevējs - www.furnibay.lt, UAB Furnibay, juridiskās personas kods 304540071, adrese P. Vileišio g. 29-67, LT-10203 Viļņa, uzņēmums, kas reģistrēts un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

1.4. Pircējs – persona, kura ievēro šo Pirkšanas un pārdošanas noteikumu 2.4. prasībām un pēc preču iegādes Interneta veikalā.

1.5. Pirkšanas-pārdošanas līgums - starp Pircēju un Pārdevēju noslēgts pirkuma-pārdošanas līgums, kas sastāv no preču pasūtīšanas pieteikuma, kuru Pircējs ar Interneta veikala starpniecību iesniedz Pārdevējam, un pirkšanas-pārdošanas noteikumiem.

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI

2.1. Saskaņā ar pirkuma-pārdošanas līgumu Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preci, bet Pircējs apņemas pieņemt preci un samaksāt par to noteikto naudas summu un atlīdzināt piegādes izdevumus saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem. Noteikumi.

2.2. Pircējs apstiprina Noteikumus pēc to izlasīšanas un rūtiņas atzīmēšanas, esmu izlasījis un piekrītu e-pastā. Veikala noteikumi un privātuma politika”. Šādā veidā apstiprinātie Noteikumi ir Pircējam un Pārdevējam UAB Furnibay (turpmāk - Puses) saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, piegādes un atgriešanas kārtību, atbildību. punktu un citu noteikumu tirdzniecība www.furnibay.lt interneta veikalā.

2.3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt un/vai papildināt Noteikumus saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām.

2.4. Tiesības iepirkties interneta veikalā www.furnibay.lt ir Internetveikala sistēmā reģistrētiem un nereģistrētiem pircējiem, kuri ir:

2.4.1. Aktīvas pilngadīgas fiziskas personas, t.i. personas, kuru rīcībspēju tiesa nav ierobežojusi;

2.4.2. Juridiskas personas;

2.4.3. Visu iepriekš minēto personu pilnvarots pārstāvis.

2.5. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā www.furnibay.lt.

2.6. Tirdzniecības darbības Interneta veikalā tiek veiktas Lietuvas Republikā.

PIRCĒJA TIESĪBAS

3.1. Pircējs iegādājas preces Interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no ar Internetveikalu noslēgtā pirkuma-pārdošanas līguma, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (e-pasts info@furnibay.lt, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 dienas. no preču piegādes dienas.

3.3. Pircēja tiesības atkāpties no preču pirkuma līguma noteiktas saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228 10.pantu “Patērētāju tiesības atkāpties no distances līguma un līguma, kas noslēgts ārpus tirdzniecības telpām. ”.

3.4. Pircējs var izmantot tiesības atkāpties no pirkuma/pārdošanas līguma tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, glītā iepakojumā (preces apskatei var pārgriezt tikai sloksnes iepakojuma aizvēršanai);

Produkts netika salikts vai mēģināts salikt, un tas palika oriģinālajā, glītajā iepakojumā. Kvalitatīvi saliktas vai izmēģinātas mēbeles nevar tikt atgrieztas;

Precei jābūt Pircēja nebojātai (netiek ietekmēta ar ķimikālijām, ūdeni);

Prece nedrīkst būt zaudējusi savu komerciālo izskatu (nebojāta etiķete, noņemama aizsargplēve u.tml.) (šis punkts neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);

Atgriežamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēmis Pircējs;

Gadījumā, ja preces atgriešanas iemesls ir nekvalitatīvs, mēs apņemamies par saviem līdzekļiem nomainīt nekvalitatīvu preci pret piemērotas kvalitātes preci vai atdot par preci samaksāto naudu, preci atgriežot Pārdevējs;

Atbilstošas kvalitātes preču atgriešana notiek Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228 10. un 6.228 11 pantā paredzētajā kārtībā.

Pircējs par saviem līdzekļiem atgriež pareizās kvalitātes preces.

Atgriežot kvalitatīvu preci, pircējam jāuzrāda preces iegādes dokuments.

Pārdevējs apņemas 14 dienu laikā atgriezt samaksāto summu par atgrieztajām kvalitatīvajām precēm, ja vien nav panākta cita vienošanās.

3.5. Pircējs nav tiesīgs izmantot tiesības atkāpties no Līguma un atgriezt preces, kuras ir pasūtītas un/vai iegādātas saskaņā ar šo noteikumu 3.2.punktu. minēti vai ražoti pēc Pircēja individuāla pasūtījuma, īpašiem Pircēja norādījumiem vai ir acīmredzami pielāgoti Pircēja individuālajām vajadzībām un kas nav iepriekš ražoti un citos Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētos gadījumos.

PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. Pircējam, veicot pasūtījumu Interneta veikalā, ir jāsamaksā par precēm un tās jāpieņem šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, viņam ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā par to jāinformē Pārdevējs.

4.3. Pircējam ir nekavējoties jāatjaunina savi reģistrācijas dati un/vai Pircēja konta informācijas veidlapā mainītie dati.

4.4. Pieņemot preces, Pircējam tās rūpīgi jāapskata un jāapskata, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs (e-pasts info@furnibay.lt vai pa Vietnē norādīto tālruni) par sūtījuma bojājumiem, skaidri redzamiem preces defektiem. , preces modelis, neatbilstība Pircēja pasūtījumam.

4.5. Saņemot preci, Pircējam ir jāpārbauda, vai iegādātā prece ir kvalitatīva un par to jāinformē Pārdevējs pa e-pastu. pa e-pastu info@furnibay.lt vai pa tālruni, kas norādīts Vietnē, par jebkādiem preces kvalitātes defektiem, kurus nevarēja pamanīt preces piegādes laikā. Piegādājot preces ar kurjeru, Pircējam tās jāapskata pie kurjera, lai pārliecinātos, ka prece ir piegādāta nebojāta/nesalauzta. Ja prece tiek piegādāta bojāta, kurjeram ir jāatzīmē defekts un/vai jāsastāda akts.

4.6. Pircējam ir jāsedz kvalitatīvas preces atgriešanas izmaksas. Precei atgriežot kvalitātes trūkuma dēļ, preces atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs.

PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

5.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo iepirkumu groza izmēru, t.i. y. minimālā summa, par kādu tiks apstrādāts Pircēja pasūtījums. Šīs summas summa ir pieejama Interneta veikalā.

5.2. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski pārtraukt Interneta veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, mainīt Interneta veikalu vai tā atsevišķas daļas, visu un jebkuru tā saturu, ierobežot pirkumus tajā, mainīt Interneta interneta adresi. Veikals, ierobežo reģistrēto Pircēju skaitu . Par Interneta veikala darbības apturēšanu uz laiku vai galīgi Pārdevējs informē ar paziņojumu Interneta veikala lapā un (vai) ar paziņojumiem Pircēja reģistrācijas kontos. Ja Uzņēmums aptur vai izbeidz e-veikala darbību, tos Pārdevējus, kuri jau ir veikuši pasūtījumus, bet vēl nav tos saņēmuši, Pārdevējs informēs ar paziņojumiem Pircēju reģistrācijas kontos, vai arī ar atsevišķu paziņojumu viens otram. , informējot par tālāko veikto pasūtījumu izpildi.

5.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt un grozīt Pirkšanas pārdošanas noteikumus, ņemot vērā Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības. Pircēji par izmaiņām tiks informēti, autorizējoties kontā pēc jaunās Noteikumu redakcijas stāšanās spēkā.

PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

6.1. Pārdevējs apņemas darīt pieejamus Pircējam Interneta veikala sniegtos pakalpojumus (reģistrēties Interneta veikala sistēmā, Internetveikalā izveidot iepirkumu grozu, veikt pasūtījumu, apmaksāt pasūtījumu, nosūtīt pasūtījumu).

6.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Noteikumos norādītajiem nosacījumiem.

6.3. Pārdevējs, nespējot nodrošināt Pircēju ar pasūtīto preci, apņemas piedāvāt Pircējam pēc iespējas līdzīgu vai līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt Pircēja par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir veicis priekšapmaksu par preci.

PIRCĒJA REĢISTRĀCIJA UN PIRKUMA-PĀRDOŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANA

7.1. Pircējs var iegādāties preces Interneta veikalā, reģistrējoties Interneta veikala sistēmā interneta adresē www.furnibay.lt, vai nereģistrējoties Interneta veikala sistēmā saskaņā ar Internetveikalā sniegtajiem Noteikumiem.

7.2. Precīzāku konkrētās preces aprakstu un tās iegādes nosacījumus Pircējs var apskatīt, noklikšķinot uz preces nosaukuma un (vai) attēla. Dažu preču daudzums ir ierobežots, par to Pircējs tiek informēts preces aprakstā. Līdz ar to šādas informācijas klātbūtnē Pārdevējs lūdz sazināties ar Pārdevēju pirms preces pasūtīšanas. Gadījumā, ja Pircējs nesazinās ar Pārdevēju pēc precīzākas informācijas un pasūta preces un Pārdevējam tās nav vai preču atlikums nav pietiekams, situācija tiek risināta Pirkšanas-pārdošanas līguma 6.3. Noteikumi. punktus.

7.3. Lai iegādātos preces, Pircējs veic pasūtījumu I interneta veikalā, saskaņā ar norādēm pasūtījuma logā. Reģistrētais Pircējs var veikt atlases un/vai pasūtīšanas procedūru, pieslēdzoties savā kontā Interneta veikalā.

7.4. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t.i. ja ir izpildīti visi tālāk minētie nosacījumi: (i) Pircējs veido grozu, ievērojot Pārdevēja sniegtos norādījumus, (ii) Pircējs sniedz piegādes informāciju, (iii) Pircējs veic avansa maksājumu un Pārdevējs saņem šādu maksājumu, (iv) Pārdevējs apstiprina paziņojot, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts.

7.5. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tikai par Pircēja pasūtījumā norādītajām precēm, kuru pārdošanu ir apstiprinājis Pārdevējs. Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad prece ir nodota Pircējam Pirkšanas un pārdošanas noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

7.6. Preču piegādes laiks ir atšķirīgs un ir norādīts Mājaslapā pie katras preces apraksta. Preču piegādes termiņš sākas no dienas, kad Pircējs veic apmaksu par preci.

7.7. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma-pārdošanas līgums tiek reģistrēts un glabāts Interneta veikala datubāzē. Pircējam ir iespēja apskatīt pirkumu vēsturi, autorizējoties Interneta veikala sistēmā.

PREČU CENAS, APMAKSAS KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI

8.1. Interneta veikalā nopērkamās preces tiek norādītas kopā ar to pārdošanas cenu. Preču cenas interneta veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Piegādes izmaksas ir norādītas katrai Precei atsevišķi. Piegādes izmaksas sedz Pircējs.

8.2. Gadījumā, ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar Pircējam piegādāt pasūtīto preci, Pārdevējs var piedāvāt Pircējam līdzīgu preci, par to informējot pa kādu no Pircēja norādītajām kontaktinformācijām (pa tālruni, sms vai e- pasts). Ja Pircējs nepiekrīt, ka Pārdevēja prece tiek aizstāta ar citu līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt Pircēja samaksāto naudu, ja ir veikta priekšapmaksa.

8.3. Pircējs var veikt apmaksu par precēm vienā no šiem veidiem:

8.3.1. izmantojot bankas pārskaitījumu, ir priekšapmaksa, kas tiek veikta, izmantojot elektroniskās bankas sistēmu. Apmaksājot preces šādā veidā, pircējam maksājuma mērķa laukā jānorāda sešciparu pasūtījuma numurs. Pircējs pārskaita naudu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu. Atbildība par naudas pārvedumu un datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek bankas elektroniskās bankas sistēmā;

8.4. Ja Pircējs izvēlas Pirkšanas-pārdošanas noteikumu 8.3.1.punktā paredzēto apmaksas veidu, Pircējs apņemas veikt priekšapmaksu par preci. Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu no dienas, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

LĪZINGA LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1. Pircējs var norēķināties par preci 8.3.2. tikai pēc līzinga līguma noslēgšanas punktā noteiktajā kārtībā.

9.2. Līzinga līgumu ar Pārdevēju var slēgt tikai Pircēji, kuri ir:

9.2.1. aktīvās fiziskās personas vecumā no 21 līdz 73 gadiem;

9.2.2. Lietuvas Republikas pilsoņi;

9.2.3. ir nemainīgi neto mēneša ienākumi ne mazāki par EUR 200 (divi simti).

9.3. Pircējs un Pārdevējs var slēgt līzinga līgumu par summu no EUR 50 (piecdesmit) līdz EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstošiem). Noslēgtais līgums var paredzēt Pircēja avansa maksājumu pienākumu.

9.4. Pircējs un Pārdevējs var noslēgt līzinga līgumu ar atmaksas termiņu 6 (seši) - 60 (sešdesmit) mēneši.

9.5. Lai noslēgtu līzinga līgumu, Pircējam jāiesniedz Pārdevējam šādi dokumenti:

9.5.1. personu apliecinošs dokuments (personas karte, pase);

9.5.2. dienesta apliecību, ja persona ir statūtu ierēdnis;

9.5.3. pensionāra apliecība, ja persona ir pensionārs, kurš saņem virsnieku, karavīru vai tiesnešu valsts pensiju.

9.6. Pēc Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas Pārdevējs telefoniski sazinās ar Pircēju un vienojas par konkrētiem līzinga līguma noteikumiem.

9.7. Pircējam, kurš noslēdzis līzinga līgumu, ir tiesības samaksāt agrāk nekā līgumā noteikts. Par šo tiesību izmantošanu nav jāmaksā papildu maksa.

PĀRDEVĒJA PIEMĒROTIE IZPĀRDOŠANAS UN DĀVANU KUPONI

10.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem organizēt un veikt dažādas darbības, piemēram, cenu pazeminājumus, uzstādījumus u.c.

10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt akcijas ilgumu, nosacījumus vai anulēt. Jebkuras akciju noteikumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai no to izpildes brīža un neattiecas uz pirms to izpildes noslēgtajiem pirkuma un pārdošanas līgumiem. Informācija par notiekošajām akcijām ir pieejama Interneta veikala vietnē un var būt pieejama arī citos Interneta veikalos uzglabāt informācijas kanālus.

10.3. Pārdevējam ir tiesības pārdot dāvanu kuponus, par kuriem Pircējs var iegādāties Pārdevēja pārdotās preces. Atlaides neattiecas uz iegādātajiem kuponiem. Dāvanu kuponi nav apmaināmi pret skaidru naudu.

10.4. Pircējam norēķinoties par iegādātajām precēm, kuru vērtība ir mazāka par dāvanu kupona vērtību, ar dāvanu karti, cenas starpība Pircējam netiek atmaksāta. Pircējam norēķinoties par iegādātajām precēm, kuru vērtība pārsniedz dāvanu kupona vērtību, ar dāvanu karti, viņam ir jāsamaksā Pārdevējam cenu starpība.

10.5. Atlaides neattiecas uz izpārdotām precēm. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji noteikt citus preču veidus, kuriem atlaides neattiecas.

10.6. Vienam pirkumam Pircējs drīkst izmantot tikai vienu atlaides kodu un/vai pieejamos dāvanu kuponus.

PREČU PIEGĀDE

11.1. Pasūtot preces, pircējam pasūtījuma pieteikumā jānorāda:

11.1.1. preču piegādes vieta un laiks, kad Pircējs vēlas, lai preces tiktu piegādātas ar kurjerpasta starpniecību;

11.1.2. izvēlētā pasta pakalpojumu sniedzēja filiāle vai terminālis, uz kuru preces tiks piegādātas pēc Pircēja pieprasījuma. Nosūtot preces šādā veidā, ir jāievēro šo sūtījumu pašapkalpošanās termināļu noteiktās prasības (piemēram, maksimālais svars vai izmēri);

11.1.3. lūgums preces izņemt pārdevēja mēbeļu salonā FURNIBAY, kas atrodas Smoļensko g. 10B, Viļņa.

11.2. Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi. Gadījumā, ja viņš nevar personīgi pieņemt preces un preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pārdevējam pretenzijas par piegādi nepareizai vai citas piegādes neatbilstības.

11.3. Ja nepieciešams, i. y. lai nodrošinātu savlaicīgu preču piegādi Pircējam, Pārdevējs var uzlikt savam darījumu partnerim pienākumu piegādāt preces tieši Pircējam.

11.4. Piegādes termiņš katrai Precei ir atšķirīgs un norādīts Preces aprakstā. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. No Pārdevēja neatkarīgu neparedzētu apstākļu gadījumā, preču piegādes termiņam aizkavējoties, Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem ar piegādi saistītiem jautājumiem. Preču piegādes kavēšanās gadījumā Pircējam ir tiesības iesniegt pretenziju par preces piegādi papildu saprātīgā termiņā, ņemot vērā apstākļus. Ja Pārdevējs nepiegādā preci Pircēja noteiktajā papildu termiņā, Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Ja Pārdevējs atsakās piegādāt preci vai ja piegāde līgumā noteiktajā termiņā ir būtiska, ņemot vērā visus ar līguma noslēgšanu saistītos apstākļus, vai ja Pircējs pirms līguma noslēgšanas ir informējis Pārdevēju plkst. līgumā noteiktajā termiņā, Pircējam ir tiesības nekavējoties vienpusēji lauzt līgumu.

11.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

11.6. Preču piegādes laikā preces tiek nodotas Pircējam, Pircējam parakstoties pie kurjera elektroniskajā sūtījuma marķēšanas ierīcē, pieņemšanas fakts tiek fiksēts kurjera, Lietuvas datubāzē.

11.7. Sūtījuma piegādes laikā Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kas norāda sūtījuma piegādi, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Ja Pircējs pamana, ka piegādātās sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma piegādi apliecinošā dokumentā vai uz elektroniskā kurjera. skeneris un kurjera vai viņa pārstāvja klātbūtnē.Veidlapas Sūtījuma pārkāpuma akts. Lūdzam ņemt vērā, ka pēc parakstīšanas bez komentāriem piegādātais sūtījums tiek uzskatīts par bez defektiem un pretenzijas par kurjera pakalpojumiem netiek pieņemtas. Ja piegādātā prece ir nepareizā komplektācijā, daudzumā vai diapazonā, lūdzam mūs informēt (vēlākais 24 stundu laikā no saņemšanas brīža) pa e-pastu. E-pasts info@furnibay.lt par preces kvalitātes defektiem, kurus nevarēja pamanīt preces piegādes laikā.

11.8. Piegādes (transportēšanas) pakalpojumu maksas un piegādes nosacījumi ir pieejami www.furnibay.lt. Pircējiem, kuri atbilst Pārdevēja Interneta veikalā noteiktajiem nosacījumiem, Pārdevējam ir tiesības piemērot īpašas atlaides piegādes (transportēšanas) pakalpojuma maksai.

11.9. Preču piegādes (transportēšanas) laikā Pircējam var tikt sniegti papildu pakalpojumi. Preču pārkraušanas darbi tiek veikti pie preču piegādes piem., tikai Viļņā, Kauņā, Klaipēdā, Panevēžā, Šauļos un Alītā no plkst.14 (četrpadsmitajā). Stividoru un smago kravu piegādes pakalpojumu cenas ir pieejamas www.furnibay.lt, noformējot pasūtījumu.

11.10. Preces tiek piegādātas gan Lietuvas Republikas teritorijā, gan Eiropas Savienības valstīs.

PREČU KVALITĀTES GARANTIJA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ

12.1. Katras Internetveikalā pārdotās preces īpašības ir norādītas preces aprakstā, kas sniegta mājaslapā www.furnibay.lt.

12.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Vietnē pārdotās preces izmērs, forma un krāsa var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ, kas pārsniedz Pārdevēja griba. Preču fotogrāfijām ir tikai ilustratīvs raksturs un tās ir ilustratīvi. Oriģinālo preču krāsas, uzraksti, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas un/vai jebkuras citas īpašības var atšķirties no realitātes to vizuālo īpašību dēļ, tāpēc lūdzam iepazīties ar preču aprakstos norādītajām preču īpašībām. Pircējam ieteicams izlasīt preces aprakstu.

12.3. Pārdevējs vai ražotājs var sniegt papildu garantiju preces kvalitātei. Konkrētais termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti preces aprakstā vai dokumentā, kas apliecina šādu preces garantiju. Papildu garantijas nodrošināšana nemaina preču likumā noteiktās garantijas noteikumus un spēkā esamību.

12.4. Gadījumā, ja Pārdevējs vai ražotājs precēm nesniedz papildu preces kvalitātes garantijas, uz Pircēja iegādātajām precēm attiecas tiesību aktos noteiktā kvalitātes garantija šīm precēm un tās derīguma termiņi.

12.5. Garantijas termiņš konkrētai precei ir norādīts preču aprakstos.

12.6. Gadījumos, kad tiesību akti noteiktām precēm nosaka derīguma termiņu, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja šādas preces izmantot pirms derīguma termiņa beigām.

12.7. No garantijas servisa centra un/vai Pārdevēja neizņemtās un garantijas apkalpošanai nodotās preces tiek glabātas 3 (trīs) mēnešus. Šis termiņš sākas no pirmā paziņojuma Pircējam pa viņa norādītajiem kontaktiem (pa tālruni, e-pasta adresi u.c.), ka Pircējs preci var izņemt garantijas servisa centrā vai Pārdevēja dienā neatkarīgi no tā, cik reizes šajā 3 (trīs) mēnešu periodā Pārdevējs un/vai garantijas servisa centrs mēģināja sazināties ar Pircēju. Šī perioda beigās Pārdevējs viņam nosūtīs e-pastu. e-pasta adresē (ja e-pasta adrese nav zināma - pa tālruni) brīdina Pircēju par viņa pienākumu atgriezt Preci un nosaka papildu termiņu ne ilgāku par 14 (četrpadsmit) dienām Preces atteikumam. . Ja Pircējs nepieņem preci noteiktajā papildu termiņā, pārdevējam ir tiesības preces vairs neuzglabāt. Prece tiek nodota uzņēmumam, kas veic nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu un sadzīves tehnikas vai citu priekšmetu savākšanu. Šajā gadījumā Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja atlikušo informāciju neatgrieztajās precēs un citiem Pircēja zaudējumiem, kas radušies šādu preču iznīcināšanas dēļ.

PREČU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

13.1. Pārdoto preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek nomainītas un atgrieztas Lietuvas Republikas Civilkodeksā paredzētajos gadījumos un nosacījumos.

13.2. Sliktas kvalitātes preču nomaiņa un atgriešana

13.2.1. Pārdotās preces defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek nomainītas un atgrieztas Noteikumos noteiktajā kārtībā un ņemot vērā Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības.

13.2.2. Ja Pircējs ir iegādājies nekvalitatīvas preces vai preces sliktas kvalitātes dēļ rodas ražošanas defekts, kas pastāvējis preces iegādes brīdī vai neatbilstība ražotāja noteiktajām specifikācijām, Pircējs var atgriezt preci un pieprasiet kādu no šiem:

13.2.2.1. ka Pārdevējs saprātīgā termiņā bez maksas novērš preces trūkumus, ja defektus ir iespējams novērst;

13.2.2.2. attiecīgi samazināt pirkuma cenu;

13.2.2.3. ka prece tiek aizstāta ar analogu atbilstošas kvalitātes preci, izņemot gadījumus, kad defekti ir nelieli vai tie radušies Pircēja vainas dēļ;

13.2.2.4. atgriezt par preci samaksāto cenu un atkāpties no pirkuma līguma, ja nekvalitatīvas preces pārdošana ir būtisks pasūtījuma pārkāpums.

13.2.3. Pircējs var izvēlēties tikai vienu no Noteikumu 13.2.2. 1. punktā paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. Pircējam ir jāizdara sava izvēle, atgriežot preci Pārdevējam. Ja Pircējs izvēlas 13.2.2. punktā paredzēto metodi, Pārdevējam nav iespēju to īstenot, Pārdevējs piedāvā alternatīvas 13.2.2. punktā paredzēto metodi Pircējam nav tiesību mainīt izvēlēto aizsardzības līdzekli. Pircējam nav tiesību pieprasīt naudas atmaksu, ja preces defekts ir nenozīmīgs.

13.2.4. Lai pircējs varētu atgriezt preci, ir jāievēro šādi nosacījumi:

13.2.4.1. prāna informēt Pārdevēju, izmantojot rēķinu vai Vietnes e-pastu. e-pasts info@furnibay.lt. Paziņojumā jānorāda atgrieztās preces;

13.2.4.2. iesniegt preču iegādes dokumentu, garantiju apliecinošu dokumentu (ja tāds ir izsniegts);

13.2.4.3. iesniegt Pārdevējam brīvas formas pieprasījumu pa e-pastu. e-pastu info@furnibay.lt un izklāstiet savu izvēlēto prasību.

13.2.4.4. Nepiemērotas kvalitātes preces atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot preces iegādes dokumentā norādītajā tās kvalitātes garantijas termiņā, ko ir norādījis Pārdevējs, no kura Pircējs iegādājās preci.

13.2.4.5. Pircējam ir jāapmaksā piegādes un atgriešanas izmaksas, un Pārdevējam, pārliecinoties, ka prece ir atgriezta neatbilstošas kvalitātes dēļ, jāatgriež Pircējam radušās piegādes un atgriešanas izmaksas, izņemot Noteikumos paredzētos izņēmumus. . Atgriežot preci, 13.4. punktu.

13.2.4.6. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces atgriešanas Pārdevējam dienas. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

13.2.4.7. Atgriežot Pircējam preces ar trūkumiem un/vai trūkumiem, lūdzam atgriezt preci oriģinālajā vai citā kārtīgā iepakojumā, lai būtu ērti pieņemt, kā arī atgriezt preci ar visām Pircēja saņemtajām detaļām.

13.2.4.8. Neatmaksājama naudas atmaksa par precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisko vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras iedarbībai, asiem priekšmetiem u.c.), vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai uzglabāšanas noteikumi, vai prece ir izmantoti ļaunprātīgi vai nepareizi.

13.2.4.9. Atsevišķi noteikumi par Pārdevēja nekvalitatīvu preču atgriešanu var būt paredzēti tiem pievienotajos garantijas dokumentos. Šādi Pārdevēja piemērotie atgriešanas noteikumi tiek piemēroti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem Noteikumiem. Ja rodas pretrunas starp šiem Noteikumiem un attiecīgā Pārdevēja piemērojamajiem noteikumiem, šie Noteikumi ir noteicošie.

13.3. Preču nomaiņa un atgriešana, piegādājot citas preces

13.3.1. Ja Pircējam ir piegādātas nepareizas preces, Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, par to jāinformē pa e-pastu. pa e-pastu info@furnibay.lt vai zvanot uz Vietnē norādīto tālruņa numuru. Pārdevējs, saņemot informāciju par piegādātajām nepiegādātajām precēm, apņemas paņemt šādas preces par saviem līdzekļiem un aizstāt tās ar piemērotām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav pasūtītās preces, viņš atgriež Pircējam par preci samaksāto naudu. Nauda tiek atgriezta Pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma, un, ja Prece netiek atgriezta Pārdevējam, tiek aprēķināts šajā punktā paredzētais termiņš. no atgriešanās dienas.

13.3.2. Preču un naudas atgriešanas kārtība ir paredzēta Noteikumu 13.4. punktus.

13.4. Preču un naudas atgriešanas kārtība

13.4.1. Preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja nav beidzies preču atgriešanas termiņš.

13.4.2. Pircējam, atgriežot preci, jānorāda sūtītāja adrese un preces pareizi jāiepako, lai sūtīšanas laikā tās netiktu bojātas. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu par atgriezto preci ar defektiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību par sūtījumiem, ko Pircējs nosūtījis nepareizi iesaiņotā veidā ar nepareizu adresi, vai ja sūtījumi ir nozaudēti vai bojāti atgriešanas laikā Pārdevējam.

13.4.3. Ja Pircējs ir iegādājies preču komplektu, viņam ir jāatgriež Pārdevējam viss preču komplekts, t.i. Preču atgriešanas tiesības pircējs var izmantot tikai attiecībā uz visām iepakojumā esošajām precēm. Gadījumā, ja vismaz viena no komplektā esošajām precēm neatbilst Noteikumu 13.4.1. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt pilnu atgriezto preču komplektu.

13.4.4. Pircējam, izmantojot Noteikumu 13.1.-13.3.punktos paredzētās tiesības, ir jāizpilda Noteikumos paredzētās prasības preču atgriešanai un jāievēro tajos paredzētā kārtība.

13.4.5. Pircējs var atgriezt Preces, nogādājot tās Pārdevējam interneta veikalā, kas atrodas Smoļensko ielā. 10B, Viļņā vai atgriežoties ar kurjeru. Smagās kravas piegādes kārtību un nosacījumus (lai novērtētu, mainītu, labotu vai atgrieztu preces kvalitāti) Pārdevējam Pircējs atsevišķi saskaņo ar Pārdevēju ar Vietnes starpniecību pa telefonu vai e-pastu. pa e-pastu info@furnibay.lt vai arī Pircējs tās piegādā tieši Pārdevējam.

13.4.6. Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 13.2.-13.3. un 13.5.punktā noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atgriezta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces atgriešanas Pārdevējam dienas.

13.4.7. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā. izmaiņas, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies citādi.

13.4.8. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Pircēja samaksātās summas, kamēr prece nav nodota Pārdevējam un Pārdevējs nav pārbaudīts, vai Pārdevējs atbilst Noteikumu 13.4.1. punktu.

13.5. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma.

13.5.1. Pircējam - fiziskai personai (patērētājam) ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma, nenorādot iemeslu un neradot izmaksas, kas nav paredzētas Civilkodeksa 6.22811. izņemot 2. punktā paredzētos izņēmumus. Pirkuma-pārdošanas līgumu var atcelt tikai tad, ja prece nav lietota, bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, tas ir, preces vai tās iepakojuma izskatā ir veiktas tikai tādas izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu saņemta prece. Pircējam šīs tiesības ir jāizmanto atbildīgi un jāatgriež prece oriģinālajā, glītā iepakojumā, kā arī jāatgriež visas preces komplektētās daļas. Atkāpjoties no līguma, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, kas radusies tādu darbību rezultātā, kas nav nepieciešamas, lai noteiktu preces raksturu un veiktspēju.

13.5.1. Pircējam, kurš uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas, vispirms jāvēršas pie Pārdevēja un tikai tad, ja Pārdevējs neapmierina vai daļēji apmierina Pircēja pretenziju, Pircējam ir tiesības vērsties patērētāju strīdu risināšanas iestādē.

Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, glītā iepakojumā (preces apskatei var pārgriezt tikai sloksnes iepakojuma aizvēršanai);

13.5.2. Pircējs, nenorādot iemeslu, nevar izmantot tiesības atkāpties no preces pirkuma līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja viņš ir noslēdzis vismaz vienu no Civilkodeksa 6.22810.panta 2.punktā uzskaitītajiem līgumiem. Lietuvas Republika.

Izņēmums ir, ja preces ir izgatavotas pēc īpašiem patērētāja norādījumiem, kas nav iepriekš izgatavotas un tiek ražotas pēc patērētāja personīgās izvēles vai norādījumiem, vai preces, kas ir nepārprotami pielāgotas patērētāja personiskajām vajadzībām.

13.5.3. Atteikuma termiņš beidzas 14 (četrpadsmit) dienas no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, kas nav pārvadātājs, saņem pasūtītās preces vai: ja Pircējs ir pasūtījis vairākas preces un preces tiek piegādātas atsevišķi , no dienas, kad Pircējs, vai Pircēja norādītā persona, kas nav pārvadātājs, saņem pēdējo preci; ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai daļās, no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu.

13.5.4. Pircējs paziņo Pārdevējam par atteikšanos no distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtā līguma, iesniedzot skaidru rakstisku paziņojumu, kurā izklāstīts viņa lēmums atkāpties no līguma. Paziņojums par atteikumu tiek nosūtīts pa e-pastu. e-pasts info@furnibay.lt. Saņemot Pircēja paziņojumu, Pārdevējs nekavējoties nosūta apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu.

13.5.5. Preces jāatgriež ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma paziņojuma iesniegšanas Pārdevējam. Pircējs ir atbildīgs par preču pareizu iepakošanu atgriešanai. Pircējs sedz tiešās preču atgriešanas izmaksas.

13.5.6. Pienākums pierādīt, ka ir izpildītas prasības atteikumam no distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma, ir Pircējam.

13.5.7. Pircējam realizējot tiesības atkāpties no līguma, pušu saistības pildīt distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgto līgumu vai slēgt distances līgumu vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtu līgumu, ja Pircējs ir iesniedzis piedāvājumu tā noslēgšanai, izbeidzas. .

13.5.8. Pārdevējs var aizturēt Pircēja samaksāto naudas summu atmaksu līdz preces atgriešanai Pārdevējam.

13.5.9. Pircējam izmantojot tiesības atkāpties no noslēgtā līguma, papildu līgumi tiek automātiski izbeigti. Papildus līgumi ir līgumi, saskaņā ar kuriem Pircējs iegādājas preces vai pakalpojumus, kas saistīti ar noslēgto līgumu, un šīs preces vai pakalpojumus nodrošina Pārdevējs vai cita persona saskaņā ar vienošanos ar Pārdevēju. Pircējam nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai pusei par papildlīguma izbeigšanu un jāsniedz rekvizīti par distances vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtā līguma atcelšanu. Atsevišķs Pircēja paziņojums nav nepieciešams gadījumos, ja papildu līgums ir noslēgts ar to pašu Pārdevēju, kuram ir paziņots par atteikšanos saskaņā ar Civilkodeksa 6.228. panta 10. punktu.

ATBILDĪBA

14.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas formā nenorāda precīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.

14.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot Interneta veikala sistēmu.

14.3. Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikala sniegtie pakalpojumi augu izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, lai pieteiktos Interneta veikalā, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

14.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un saviem pienākumiem, nav iepazinies ar Pirkuma pārdošanas noteikumiem, lai gan Pircējam ir dota šāda iespēja.

14.5. Pārdevējs nav atbildīgs par Internetveikalā esošajām saitēm uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu tīmekļa vietnēm, informāciju vai darbībām. Pārdevējs neuztur un nekontrolē iepriekš minētās tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus, iestādes, organizācijas un personas.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15.1. Saziņai starp Pircēju un Pārdevēju, ieskaitot, bet ne tikai, paziņojumus, saraksti, jānotiek rakstiski. Paziņojumi, kas nosūtīti pa e-pastu, arī tiek uzskatīti par rakstiskiem paziņojumiem.

15.2. Pārdevējs patur tiesības mainīt, grozīt vai papildināt Pirkšanas pārdošanas noteikumus, ņemot vērā Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības. Pasūtījumi, kas veikti pirms Noteikumu grozīšanas, tiks izpildīti saskaņā ar Noteikumiem, kas bija spēkā to noslēgšanas brīdī.

15.3. Strīdi, kas saistīti ar preču iegādi un pārdošanu e-veikalā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas tiesā saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

15.4. Pircējam-Patērētājam vispirms rakstiski jāiesniedz Pārdevējam pieprasījums un/vai sūdzība par Pārdevēja darbību un pakalpojumiem un jānorāda savas prasības. Šādas vēstules lūdzam sūtīt uz info@furnibay.lt.

ATGRIEŠANAS UN KVALITĀTES GARANTIJAS NOSACĪJUMI JURIDISKĀM PERSONĀM (UZŅĒMĒJIEM)

UZMANĪBU, juridiskām personām visām precēm ir 12 (divpadsmit) mēnešu garantijas laiks.

Preču fotoattēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem, oriģinālie produkti var atšķirties no parādītajiem. Sniegtās fotogrāfijas nevar izmantot par pamatu pretenzijām. Ja rodas šaubas par norādīto preci, pirms preces iegādes sazinieties ar pārdošanas menedžeri. Prece uzskatāma par kvalitatīvu, tās atbilst interneta veikalā sniegtajam paraugam, modelim vai aprakstam.

Preces ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tad, ja netiek pārkāpti preces ekspluatācijas nosacījumi. Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt produkta lietošanas instrukciju, ja tāda ir. Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs iesniedz Pārdevējam preču iegādes čeku, rēķinu, citu pirkuma-pārdošanas dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina preces iegādi no Pārdevēja.

Kvalitatīvas un pasūtījumam atbilstošas preces nevar atgriezt vai apmainīt. Tiesības atkāpties no distances līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā neattiecas uz juridiskām personām (uzņēmējiem). Bojātās preces vispirms ir jāatgriež Pārdevēja garantijas servisā un tikai tad, ja tiek konstatēts, ka preces nav iespējams salabot, tās tiek nomainītas un/vai atgrieztas.

Preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs. Preču atmaksas gadījumā par preces piegādi samaksātā summa netiek atmaksāta. Nauda par preci tiek atgriezta pircējam tikai pēc preces faktiskas atgriešanas Pārdevējam.

Uz preču kvalitāti un garantijas laiku attiecas Civilkodeksa 6.333. un 6.335. panta noteikumi. Strīdi par preču kvalitāti, atgriešanu un citiem pirkšanas un pārdošanas nosacījumiem tiek risināti Pirkšanas un pārdošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.

INFORMĀCIJA PATĒRĒTĀJIEM PAR PRIEKŠU NĀVES VAI BOJĀJUMU RISKA NODOŠANU PATĒRĒTĀJAM

Civilkodeksa 6.3591. pants, kas regulē riska pāreju, nosaka, ka gadījumos, kad pirkuma līgumā ir paredzēts preces pārvadājums un pārdevējs nosūta preci pircējam, nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz pircējs, kad viņš vai persona, kas nav pārvadātājs lietas. Ja prece tiek nodota pircēja izvēlētam pārvadātājam un pārdevējs šādu piegādi nav piedāvājis, šajā punktā paredzētais risks pāriet uz pircēju brīdī, kad prece tiek nodota pārvadātājam.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām, ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Direktīvu 97/7/EK. Eiropas Parlamenta un Padomes 20. pantā ("direktīva") ir noteikts, ka līgumos, saskaņā ar kuriem tirgotājs piegādā preces patērētājam, preču nozaudēšanas vai bojājuma risks tiek nodots patērētājam, kad viņš vai trešā persona, kas nav pārvadātājs. Nododot preci pārvadātājam, risks pāriet uz patērētāju, ja patērētājs pārvadātājam ir devis norādījumus pārvadāt preci un tirgotājs viņam nav devis šādas piegādes iespēju.